Jesteś tutaj: StartAktualnosciInformacje o egzaminie gimnazjalnym.

Informacje o egzaminie gimnazjalnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 

Dokładny harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019:

10 kwietnia 2019 (środa) –część humanistyczna

 • 9:00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

 • 11:00 – egzamin z zakresu języka polskiego

11 kwietnia 2019 (czwartek) –: część matematyczno-przyrodnicza

 • 9:00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych

 • 11:00 – egzamin z zakresu matematyki

12 kwietnia 2019 (piątek) –język obcy nowożytny

 • 9:00 – egzamin na poziomie podstawowym

 • 11:00 – egzamin na poziomie rozszerzonym

   


 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

 2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

 2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. języka polskiego – trwa 90 minut

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

 1. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

 1. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

 1. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

 3. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

 4. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania: a. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem, że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów

 5. Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 6. Do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

  1. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

  2. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

 7. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 8. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

 9. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

 10. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu.

 11. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

 12. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

 13. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 14. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

 15. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

 16. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

 

Free business joomla templates
facebook