Jesteś tutaj: StartAktualnosciInformacje o egzaminie ósmoklasisty

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

   

  1. język polski

  2. matematykę

  3. język obcy nowożytny.

 4. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

 5. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

 6. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

 7. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 9. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

 10. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

 11. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 12. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:

  1. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy

  2. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów.

 13. Przypominamy zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 14. Zdającym do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

  1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)

  2. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

 15. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 16. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 17. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

 18. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

 19. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

 20. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

 21. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 22. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

 23. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

-Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.

-Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.

-Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Free business joomla templates
facebook