Jesteś tutaj: StartAktualnosciProgram Stypendialny

Program Stypendialny

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych M, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w przyszłym roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
  •  w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
  • w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION oraz w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208.

Do wniosku należy załączyć:
załącznik nr 1— zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia — potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.
Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208 lub 204 do 28 czerwca br.,
lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urz
ędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14
45-082 Opole.
Szczegółowych informacji udziela:
Departament Edukacji i Rynku Pracy,
tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

Free business joomla templates
facebook