Jesteś tutaj: StartPunktowe zachowaniePunktowe ocenianie zachowania

Punktowe ocenianie zachowania

 

  1. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Frekwencja szkolna

A 1

100% frekwencja (bez spóźnień) – jeden raz na semestr

20

 

A 2

Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę)

 

2

A 3

Spóźnienia (za każde spóźnienie)

 

1

Projekty edukacyjne

A 4

Udział w wybranym projekcie edukacyjnym

1-25

25

Inne

A 5

Brak punktów ujemnych w ciągu całego semestru (jednorazowo)

20

 

A 6

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie (każdorazowo)

 

20

A 7

Niewykonanie poleceń nauczyciela i brak reakcji na zwracanie uwagi (każdorazowo)

 

10

A 8

Niewypełnianie obowiązku dyżurnego (każdorazowo)

 

3

A 9

Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (każdorazowo)

 

3

A 10

Brak zeszytu kontaktowego (każdorazowo)

 

2

 

  1. ZACHOWANIE SIĘ UCZNIA W SZKOLE I POZA NIĄ, GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Kultura zachowania się

B 1

Oszukiwanie i kłamstwa wobec nauczycieli(każdorazowo)

 

10

B 2

Nieodpowiednie zachowanie w czasie przerw w budynku szkolnym i na boisku oraz niewłaściwe zachowanie się w szatniach, w bibliotece, świetlicy, toaletach szkolnych, przystanku autobusowym, gabinecie psychologa itp. (każdorazowo)

 

10

B 3

Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych, wychodzenie z klasy w czasie lekcji bez zgody nauczyciela (każdorazowo)

 

10

B 4

Nieodpowiednie zachowanie podczas apeli lub uroczystości szkolnych itp. (każdorazowo)

 

10

B 5

Konflikty i sprzeczki z rówieśnikami ( każdorazowo)

 

5-10

B 6

Nieodpowiednie zachowanie na lekcjach, przeszkadzanie w ich prowadzeniu

 

5

B 7

Nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach szkolnych (każdorazowo)

 

5

B 8

Brak szacunku dla otaczającej przyrody, zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)

 

5

B 9

Jedzenie, picie (z wyjątkiem wody mineralnej) i żucie gumy w czasie lekcji (każdorazowo)

 

2

 

  1. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM I DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Kultura osobista

C 1

Używanie telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych w czasie zajęć (nie dotyczy zajęć z wykorzystaniem sprzętu) (każdorazowo)

 

50

C2

Używanie telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych w czasie przerwy (każdorazowo)

 

30

C 3

Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (lekceważenie, odmowa wykonania poleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, gesty i czyny naruszające godność osobistą itp.) (każdorazowo)

 

10

C 4

Ubliżanie kolegom, koleżankom, zaczepki słowne, gesty i czyny naruszające ich godność osobistą, brak tolerancji dla ogólnoludzkich wartości i przekonań (każdorazowo)

 

 

10

C 5

Używanie wulgarnego słownictwa, niekulturalne wysławianie się w relacjach z rówieśnikami (każdorazowo)

 

5

 

  1. ZAANGAŻOWANIE UCZNIA W AKTYWNA PRACĘ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Aktywność klasowa

D 1

Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo)

20

 

D 2

Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych (każdorazowo)

5-10

 

D 3

Dobrowolne podejmowanie działań (każdorazowo)

5

 

D 4

Przygotowanie klasowej gazetki ściennej (każdorazowo)

5

 

D 5

Pomoc w organizacji imprez klasowych (każdorazowo)

1-5

 

D 6

Prace organizacyjno-porządkowe w salach przedmiotowych, dbanie o wystrój klasy (każdorazowo)

1-5

 

D 7

Koleżeństwo, pomoc słabszym kolegom w nauce i nie tylko (każdorazowo)

1-5

 

Aktywność szkolna

D 8

Aktywna i twórcza praca w samorządzie szkolnym (każdorazowo)

5-10

 

D 9

Aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych

10

 

D 10

Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub środowiskowych (każdorazowo)

10

 

D 11

Udział (występ, prowadzenie) w uroczystościach szkolnych (apele, akademie, przedstawienia) (każdorazowo)

10

 

D 12

Udział w akcjach (charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat itp.) (każdorazowo)

10

 

D 13

Udział w poczcie sztandarowym (każdorazowo)

5

 

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

D 14

Finalista lub laureat centralnego (ogólnopolskiego) konkursu przedmiotowego

45

 

D 15

Finalista lub laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.

35

 

D 16

Finalista lub laureat w rejonowym konkursie przedmiotowym.

25

 

D 17

Finalista szkolnego etapu konkursu przedmiotowego.

15

 

D 18

Finalista zawodów centralnych (ogólnopolskich)

45

 

D 19

Udział w zawodach centralnych (ogólnopolskich)

35

 

D 20

Finalista zawodów wojewódzkich,

35

 

D 21

Udział w zawodach wojewódzkich

25

 

D 22

Finalista zawodów powiatowych

25

 

D 23

Udział w zawodach powiatowych

15

 

D 24

Finalista zawodów gminnych

15

 

D 25

Udział w zawodach gminnych

5

 

D 26

Reprezentacja szkoły w oficjalnej delegacji (każdorazowo)

5

 

 

  1. POSZANOWANIE MIENIA

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

 

E 1

Umyślne zniszczenie dokumentacji szkoły

 

50

E 2

Niszczenie mienia szkoły

 

40

E 3

Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych (każdorazowo)

 

10

E 4

Brak poszanowania cudzej własności (np. kopanie plecaków, toreb itp.)

 

10

 

  1. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

 

F 1

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom przemocy, agresji i dewastacji

20

 

F 2

Posiadanie, spożywanie i / lub rozprowadzanie: alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły, poza nią i na wycieczkach szkolnych

 

50

F 3

Stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, nagrywanie i/lub rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, bez zgody osoby zainteresowanej i/lub uwłaczających godności innych (każdorazowo)

 

50

F 4

Zachowania niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych (np. posiadanie narzędzi niebezpiecznych, materiałów toksycznych, wybuchowych, łatwopalnych) (każdorazowo)

 

50

F 5

Nakłanianie do agresji i kibicowanie aktom przemocy (każdorazowo)

 

30

F 6

Agresja wobec innych (bójki, pobicia, przemoc psychiczna, konflikty i sprzeczki z rówieśnikami (każdorazowo)

 

20

F 7

Posiadanie i palenie papierosów na terenie szkoły, poza nią lub na wycieczkach szkolnych (każdorazowo)

 

20

F 8

Wywoływanie podczas niej konfliktów(każdorazowo)

 

5

 

  1. RESPEKTOWANIE NORM ETYCZNYCH I ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Forma

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

 

G 1

Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym specjalnym działaniom (każdorazowo)

 

100

G 2

Fałszowanie dokumentów – podrabianie zwolnień, usprawiedliwień i podpisów, dopisywanie ocen (każdorazowo)

 

50

G 3

Kradzież (każdorazowo)

 

50

G 4

Wyłudzanie pieniędzy (każdorazowo)

 

40

 

Free business joomla templates
facebook