Jesteś tutaj: StartPunktowe zachowanieRegulamin zachowania

Regulamin zachowania

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 • Statutu Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich;

 • pracy zespołu wychowawczego.

§2

Cele punktowej oceny z zachowania

1. Ujednolicenie systemu i kryteriów oceniania zachowania uczniów.

2. Precyzyjne i jasne kryteria oceniania są zrozumiałe dla młodzieży oraz wskazują
jej, jakie działania musi podjąć, aby uzyskać daną ocenę.

3. Punktowy system oceniania zachowania jest corocznie przedstawiany i omawiany uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań.

§3

Zasady oceniania

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 • dbałość o honor i tradycje szkoły;

 • dbałość o piękno mowy ojczystej;

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • okazywanie szacunku innym osobom.

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3. Ocenianie odbywa się na podstawie ilości zdobytych punktów. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje tzw. KREDYT ZAUFANIA w postaci 100 punktów, które odpowiadają dobremu zachowaniu (ocena wyjściowa).

4. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

 

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

200<

bardzo dobre

151-199

dobre

100-150

poprawne

40-99

nieodpowiednie

1-39

naganne

<0

 

5.Uczeń, który uzyskał 80punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do rejestru ocen zachowania.

§4

Zasady ustalenia oceny zachowania

1. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie:

 • podać rodzicom na pierwszym zebraniu;

 • zapisać w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza.

2. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie każdego semestru.

3. Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zespół wychowawczy dokonuje analizy zachowania w poszczególnych klasach zespół skupia się nad zachowaniem nagannym i nieodpowiednim.

10. Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną lub nieodpowiednią, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).

11. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

 • innych nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

 • uczniów – wychowawca podaje na godzinie wychowawczej;

 • rodziców – na spotkaniach semestralnych (wywiadówkach).

12. Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, a w szczególnych sytuacjach
w ciągu 14 dni, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. Usprawiedliwienie
to powinno być wpisane lub wklejone do zeszytu kontaktowego oraz podpisane
przez Rodzica.

13. Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z biblioteką szkolną z wypożyczonych książek, z nauczycielami wychowania fizycznego z wypożyczonego sprzętu sportowego oraz z sekretariatem na dwa tygodnie przed roczną, klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje uzyskaniem ujemnych punktów
z zachowania.

 

§5

Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 

1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje KREDYT ZAUFANIA w postaci 100 punktów, które są równowartością oceny dobrej.

2. Ocenę zachowania stanowią punkty dodatnie i ujemne, które oblicza wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan Dyrektora Szkoły oraz pozostałych pracowników szkoły zapisanych w rejestrze ocen zachowania.

3. W szczególnych przypadkach spowodowania zagrożenia życia i zdrowia swego
lub innych osób wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagogów, psychologa, dyrektora może obniżyć ocenę klasyfikacyjną zachowania
bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.

4.W szczególnych przypadkach wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagogów, psychologa, dyrektora może podwyższyć ocenę klasyfikacyjną zachowania bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.

5. Uczeń, który otrzymał:

 • oficjalną pochwałę Dyrektora Szkoły na forum społeczności, otrzymuje
  50 punktów dodatnich

 • upomnienie Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra;

 • naganę Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej, niż poprawna.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich i ujemnych w tabeli zamieszczonej poniżej.

 

Free business joomla templates
facebook