Jesteś tutaj: StartŚwietlicaKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Karta zgłoszenia

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIMNICACH WIELKICH

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

 

klasa …................. wychowawca ………………………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................

 

Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................

 

Telefon domowy ……………………………………………………………………………….

 

 

 

Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................

 

miejsce pracy...............................................................................................................................

 

godziny pracy...............................

 

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

 

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................

 

miejsce pracy...............................................................................................................................

 

godziny pracy...............................

 

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

 

 

 

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:

 

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem godziny odbierania dziecka)

 

 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ……………………

 

 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………

 

 tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne

 

Czas pobytu dziecka w świetlicy:

 

Dzień tygodnia

Rano

wypełnić w razie potrzeby

Popołudniu

do której godziny jest potrzebna

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę:

 

( proszę zaznaczyć jedna odpowiedź )

 

 samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………

 

( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

 

 pod opieka

 

( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa

lub znajomości

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

…........................ …............................................................

 

data podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

 

 1. Świetlica szkolnajest czynna w godzinach po południu w godzinach 12.00 – 15:30.

 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.

 3. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.

 4. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

 5. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

 6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

 7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.

 8. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.

 9. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlicy.

 10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.

 11. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

 12. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 12:00 – 15:30.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. ………………………………………………..

 

data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates
facebook