Jesteś tutaj: StartŚwietlicaRegulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZIMNICACH WIELKICH

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub na placu zabaw. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (np. sala lekcyjna, boisko szkolne ).

 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (dostosowywany w miarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Założenia organizacyjne

 1. Godziny pracy świetlicy:

 1. Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach popołudniowych w godzinach 12.00 – 15.30.

 2. W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez wpisanie stosownej informacji w zeszycie kontaktowym.

 1. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy:

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

 2. Wniosek składany jest w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

 3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

 4. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

 5. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć.

 1. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

 2. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:

 1. W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy oraz zeszytu kontaktowego.

 2. W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.

 3. Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia i usunięcie z listy uczestników świetlicy.

 4. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

 1. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:

 1. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona.

 2. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę.

 3. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.

Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej

a) wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.

Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi szkoły, do psychologa szk. i wychowawcy dziecka.

b) wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi,

osobami upoważnionymi w odstępstwie czasowym (do 30min.),Wychowawca świetlicy

sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje dyrektora szkoły,

c) w przypadku gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

Dwukrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie.

 

 1. Uczniowie kl. I są odbierani i przyprowadzani przez wychowawcę przez pierwsze 3 miesiące.

 2. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

 3. Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy klasy/wychowawcy świetlicy.

 4. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów z informacją o wypisaniu dziecka lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach.

 5. Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki.

§ 3

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 2. Zadania świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie opieki uczniom po zajęciach odbywających się na terenie szkoły w czasie godzin pracy świetlicy.

 2. Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.

 3. Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów.

 4. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 5. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową uczniów.

 6. Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów.

 7. Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków.

 8. Prowadzenie współpracy z rodzica/opiekunami, wychowawcami klas, psychologiem, logopedą i pielęgniarką szkolną w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

§ 4

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.

 1. Obowiązki:

 1. Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.

 2. Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

 3. Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.

 4. Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.

 5. Ustawianie tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji.

 6. Zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności nie zakłócać pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.

 

 1. Prawa:

 1. Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych.

 2. Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi i rodzinnymi.

 3. Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.

 4. Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.

 5. Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do wyrażania myśli i przekonań.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

 

 

Free business joomla templates
facebook