Jesteś tutaj: StartDokumentacja szkolnaRegulamin ZFŚS

Regulamin ZFŚS

 Załączniki:

 

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

 

 

Podstawy prawne

 

Do przepisów regulujących kwestie funduszu należą:

 

 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012r. ( DZ.U z 2012 r. Nr 150, poz. 908 )

 

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014 r, poz. 191 i 1198)

 

 1. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zawiązkach zawodowych ( DZ.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234)

 

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( DZ.U. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami)

 

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 2012r. Kodeks Pracy

 

 1. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (ogłoszenie w Monitorze Polskim)

 

§ 1.

 

Zasady ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń ze wspólnego Funduszu Socjalnego będzie następować na jednolitych zasadach dla wszystkich osób uprawnionych.

 

 1. Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu na podstawie Regulaminu, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, pracodawcy, organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę.

 

 1. Komisję Socjalna powołuje Pracodawca. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

 1. po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdą działającą w szkole organizację związkową

 2. dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Przyznanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 

 1. Rozpatrywanie i kwalifikację wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z usług, świadczeń i dopłat z Funduszu dokonuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust 4, a ich termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

 

 1. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości od maksymalnych, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

 

 1. W sytuacji, o której mowa w ust 5, osoba taka może jedynie wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy.

 

 

§ 2.

 

Tworzenie funduszu

 

 1. W szkole tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zwany dalej funduszem, którego źródłami są:

a) odpis podstawowy w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,

b) odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych,

 1. Ustawowe odpisy na ZFŚS stanowią jeden fundusz dla wszystkich uprawnionych.

 2. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

§ 3.

 

Uprawnieni do korzystania z funduszu

 

 1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są :

 1. nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu na podstawie mianowania, umowy o pracę,

 2. emeryci i renciści – byli pracownicy którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 3. nauczyciele emeryci i renciści, o których mowa art.53 ust.3a Karty Nauczyciela

 4. pracownicy niepedagogiczni pozostający w zatrudnieniu,

 5. członkowie rodzin pracowników i emerytów / rencistów /-byłych pracowników szkoły

 6. pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz w stanie nieczynnym,

 

 1. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt e, uważa się:

 1. współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 2. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz

przejęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka w wieku

do lat 18, a jeżeli uczą się i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak

niż do ukończenia 25 roku życia.

c) dzieci do 19 roku życia nigdzie nie zatrudnione, po zmarłym pracowniku, jeżeli jego

zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, a dotychczas pozostawały na jego

utrzymaniu.

 

 1. Z funduszu świadczeń socjalnych nie mogą korzystać:

 1. osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;

 2. osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

 3. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny, przebywających na świadczeniu kompensacyjnym.

 

 

§ 4.

Przeznaczenie funduszu

 

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):

 1. różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku, np. wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, dopłaty do wypoczynku dla dzieci, wczasów, sanatorium, turystyki grupowej;

 2. działalność kulturalno-oświatową, np. dopłaty do biletów wstępu na imprezy kulturalne, do kina, muzeum, opery; działalność sportowo- rekreacyjną, np. dofinansowanie biletów i karnetów uprawniających do korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

 3. w ramach działalności wymienionych w ust 2 ze środków Funduszu mogą być finansowane ( dofinansowane) następujące świadczenia w ramach działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej:

 1. bilety (karnety) wstępu do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, koncerty, wystawy, basen, kort tenisowy, siłownię, itp. – zakupione przez Pracodawcę.

 2. dofinasowanie udziału uprawnionych w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych ( masowe o powszechnej dostępności w tym połączone z poczęstunkiem) organizowanych przez Pracodawcę np.: spotkania integracyjne dla pracowników tym spotkania świąteczne, pikniki z poczęstunkiem, wycieczki rekreacyjno-turystyczne.

 1. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, np. w formie zakupu

niezbędnych towarów lub artykułów, lekarstw, bonów towarowych, zapomóg przyznawanych w trudnych sytuacjach życiowych;

 1. zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie zawieraną pomiędzy pracodawcą pożyczkobiorcą

6. świadczeń urlopowych nauczycieli, na podstawie art. 53 KN,

 

 

§ 5.

Podział funduszu

 

 1. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu (preliminarz ) wprowadzonego prze pracodawcę i stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 2. Przygotowany przez Pracodawcę preliminarz podlega uzgodnieniu z działającą w szkole Komisją Socjalną.

 3. Z funduszu wypłaca się świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Z pozostałej części funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, na pozostałe świadczenia.

 4. Kwota pozostała po wypłaceniu świadczeń socjalnych dzielona jest następująco:

 1. na dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku

 2. na działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo - rekreacyjną

 3. na bezzwrotną pomoc materialną ( rzeczową lub finansową)

 4. zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe

 1. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń w zależności od potrzeb i sytuacji uprawnionych do korzystania z funduszu w danym roku.

 2. Przesunięć tych środków dokonuje Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 6.

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

 

 1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać w określonym nieprzekraczalnym terminie w sekretariacie szkoły, na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie.

 

a). Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja oświadczenie o aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ( na podstawie zeznania rocznego PIT za rok poprzedni )

 

b). Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt a, lub złożyła ją po

terminie, nie będzie mogła korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych

z Funduszu w danym roku. W przypadku gdy w złożonej informacji lub wniosku

osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu nie podała dochodów

członków rodziny objętych opieką socjalną, pomoc socjalna dla takiej rodziny

będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego

przewidzianego dla danego świadczenia.

 

 1. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może żądać, od składającego taką informację lub wniosek, wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. potwierdzonej przez Urząd Skarbowy kopi złożonego zeznania PIT-37. PIT -36, decyzję o przyznaniu emerytury, renty, zasiłku, itp.)

 

d). Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną

informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową

informację.

 

e). Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia, składają taką informację,

w terminie do dwóch miesięcy od daty zatrudnienia. Przepisy z ust 1b.stosuje się

odpowiednio.

 

§ 8.

Ustalenia końcowe

 

 1. Regulamin uzgodniono z przedstawicielem związków zawodowych oraz pracowników.

 2. Podstawą do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu upoważnionego.

 3. Regulamin zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń oraz będzie udostępniany do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

 4. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

 5. Dotychczasowy regulamin traci moc z upływem wejścia w życie nowego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

…………………… …………………. ……………………..

Podpis przedstawiciela podpis przedstawiciela podpis Dyrektora Szkoły

związków zawodowych pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates
facebook