Jesteś tutaj: StartPunktowe zachowaniePunktowe ocenianie zachowania

Punktowe ocenianie zachowania

A.    STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 

Forma

Symbol

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Frekwencja szkolna

A1

100% frekwencja (bez spóźnień) – jeden raz na semestr

20

 

A2

Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę)

 

2

A3

Spóźnienia (za każde spóźnienie)

 

1

Inne

A4

Brak punktów ujemnych w ciągu całego semestru (jednorazowo)

20

 

A5

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie (każdorazowo)

 

20

A6

Niewykonanie poleceń nauczyciela i brak reakcji na zwracanie uwagi (każdorazowo)

 

10

A7

Niewypełnianie obowiązku dyżurnego (każdorazowo)

 

5

A8

Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (każdorazowo)

 

5

A9

Brak zeszytu kontaktowego (każdorazowo)

 

2

Projekty edukacyjne

A10

Udział w wybranym projekcie edukacyjnym pozalekcyjnym

1-10

 

 

 

B.    KULTURA OSOBISTA, NORMY ETYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 

Forma

Symbol

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Kultura zachowania się

B 1

Oszukiwanie i kłamstwa wobec nauczycieli(każdorazowo)

 

10

B 2

Nieodpowiednie zachowanie w czasie przerw w budynku szkolnym  i na boisku oraz niewłaściwe zachowanie się w szatniach, w bibliotece, świetlicy, toaletach szkolnych, przystanku autobusowym, gabinecie psychologa itp. (każdorazowo)

 

10

B 3

Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych, wychodzenie z klasy w czasie lekcji bez zgody nauczyciela (każdorazowo)

 

10

B 4

Nieodpowiednie zachowanie podczas apeli lub uroczystości szkolnych itp. (każdorazowo)

 

10

B 5

Konflikty i sprzeczki z rówieśnikami ( każdorazowo)

 

5

B 6

Nieodpowiednie zachowanie na lekcjach, przeszkadzanie w ich prowadzeniu

 

5

B 7

Nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach szkolnych (każdorazowo)

 

15

B 8

Brak szacunku dla otaczającej przyrody, zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)

 

5

B 9

Jedzenie, picie (z wyjątkiem wody mineralnej) i żucie gumy w czasie lekcji (każdorazowo)

 

5

Kultura osobista

B 10

Używanie telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych    w czasie zajęć (nie dotyczy zajęć z wykorzystaniem sprzętu) (każdorazowo)

 

50

B 11

Używanie telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych    w czasie przerwy (każdorazowo)

 

30

B 12

Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (lekceważenie, odmowa wykonania poleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, gesty i czyny naruszające godność osobistą itp.) (każdorazowo)

 

10

B 13

Ubliżanie kolegom, koleżankom, zaczepki słowne, gesty i czyny naruszające ich godność osobistą, brak tolerancji dla ogólnoludzkich wartości i przekonań (każdorazowo)

 

 

10

B 14

Używanie wulgarnego słownictwa, niekulturalne wysławianie się w relacjach z rówieśnikami (każdorazowo)

 

5

Poszanowanie mienia

B 15

Umyślne zniszczenie dokumentacji szkoły

 

50

B 16

Niszczenie mienia szkoły

 

10 - 40

B 17

Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych (każdorazowo)

 

10

B 18

Brak poszanowania cudzej własności (np. kopanie plecaków, toreb itp.)

 

10

Bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

B 19

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom przemocy, agresji    i dewastacji

20

 

B 20

Posiadanie, spożywanie i / lub rozprowadzanie: alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły, poza nią i na wycieczkach szkolnych

 

50

B 21

Stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, nagrywanie i/lub rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, bez zgody osoby zainteresowanej i/lub uwłaczających godności innych (każdorazowo)

 

50

B 22

Zachowania niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych (np. posiadanie narzędzi niebezpiecznych, materiałów toksycznych, wybuchowych, łatwopalnych) (każdorazowo)

 

50

B 23

Nakłanianie do agresji i kibicowanie aktom przemocy (każdorazowo)

 

30

B 24

Agresja wobec innych (bójki, pobicia, przemoc psychiczna, konflikty i sprzeczki z rówieśnikami (każdorazowo)

 

20

B 25

Posiadanie i palenie papierosów na terenie szkoły, poza nią lub na wycieczkach szkolnych (każdorazowo)

 

20

B 26

Wywoływanie konfliktów podczas pracy w grupie(każdorazowo)

 

5

Normy etyczne i zasady współżycia społecznego

B 27

Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym specjalnym działaniom (każdorazowo)

 

100

B 28

Fałszowanie dokumentów – podrabianie zwolnień, usprawiedliwień i podpisów, dopisywanie ocen (każdorazowo)

 

50

B 29

Kradzież (każdorazowo)

 

50

B 30

Wyłudzanie pieniędzy (każdorazowo)

 

40

 

 

C.    DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

Forma

Symbol

Działania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Aktywność klasowa

C 1

Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo)

20

 

C 2

Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych (każdorazowo)

5

 

C 3

Dobrowolne podejmowanie działań (każdorazowo)

5

 

C 4

Przygotowanie klasowej gazetki ściennej (każdorazowo)

5

 

C 5

Pomoc w organizacji imprez klasowych (każdorazowo)

5

 

C 6

Prace organizacyjno-porządkowe w salach przedmiotowych, dbanie o wystrój klasy (każdorazowo)

5

 

C 7

Koleżeństwo, pomoc słabszym kolegom w nauce i nie tylko (każdorazowo)

5

 

Aktywność

szkolna

C 8

Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (jednorazowo)

20

 

C 9

Aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych ( raz w semestrze)

10

 

C 10

Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub środowiskowych (każdorazowo)

5

 

C 11

Udział (występ, prowadzenie) w uroczystościach szkolnych (apele, akademie, przedstawienia) (każdorazowo)

10

 

C 12

Udział w akcjach (charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat itp.) (każdorazowo)

10

 

C 13

Udział w poczcie sztandarowym w uroczystościach szkolnych (każdorazowo)

5

 

C 14

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas uroczystości pozaszkolnych (każdorazowo)

30

 

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach, konkursach                 i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych

C 15

Finalista lub laureat centralnego (ogólnopolskiego) etapu konkursu przedmiotowego.

40

 

C 16

Udział w centralnym (ogólnopolskim) etapie konkursu przedmiotowego.

35

 

C 17

Finalista lub laureat wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego.

30

 

C 18

Udział w wojewódzkim etapie konkursu przedmiotowego

25

 

C 19

Finalista lub laureat w rejonowym etapie konkursu przedmiotowego.

20

 

C 20

Udział w rejonowym etapie konkursu przedmiotowego.

15

 

C 21

Finalista szkolnego etapu konkursu przedmiotowego.

10

 

C 22

Finalista zawodów centralnych (ogólnopolskich, międzynarodowych)

40

 

C 23

Udział w zawodach centralnych (ogólnopolskich, międzynarodowych)

30

 

C 24

Finalista zawodów wojewódzkich,

30

 

C 25

Udział w zawodach wojewódzkich

20

 

C 26

Finalista zawodów powiatowych 

15

 

C 27

Udział w zawodach powiatowych

10

 

C 28

Finalista zawodów gminnych

10

 

C 29

Udział  w zawodach gminnych

5

 

C 30

Reprezentacja szkoły w oficjalnej delegacji (każdorazowo)

10

 

 

Free business joomla templates
facebook